­

GENERALFORSAMLING 7. APRIL 2017

HUNDESTED HÅNDBOLDKLUB

Bestyrelsens beretning

Afslutningen på sæsonen 2016/17 er nået. Beretningen vil omhandle den forløbne sæson.

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig.

Formand Carsten Corneliussen, ikke på valg

Kasserer Heidi Ahmt, genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer:

Henriette Svensson, Tommy Frøslev ikke på valg

Natasha Rosendal, Flemming Christensen genvalgt

Suppleanter:

Dennis Jensen, Kim Pedersen genvalgt

I sæsonen 2016/17 blev der tilmeldt i Pige: U-12 og U-14

Drenge: U-10 samt U-16 efter jul, samt mini mix

På seniorsiden: Dame serie 1, serie 4, Herrer serie 2 samt et Old Boys ( blev trukket ud i julepausen )

På ungdoms siden bliver Pige U-14 vinder af puljen ( med disp. spillere på ) og drenge U-10 vinder puljen ( med disp. spiller på), U-16 drenge vinder puljen og skal til Regions mesterskab d. 22/4-17 i Roskilde hallerne, held og lykke med det. Vi har i denne sæson fået tildelt 2 mini stævner. Det er dejligt at se 120 små håndboldspillere synes det er det de vil bruge en lørdag på. Vores mini mix bliver trænet af Sussi –Nina –Helene.                            

Dame serie 1 bliver efter en lidt svingende sæson nr. 5-6, godt kommet igen. Damerne har været trænet af Jan Madsen, som har mod på endnu en sæson.

Dame serie 4 ( Fitness ) valgte at nu var det tid til at komme ud og afprøve nogle af de ting Tommy lærer dem. Efter jul er det lykkedes at få 2 uafgjorte kampe på kontoen. Det er dejligt at ordsproget ” tab og vind med samme sind ” stadig kan ses.

Herrerne i serie 2 kom i opryknings puljen, hvor holdet blev sidst. Holdet har været trænet af Peter Byrgesen. Der har i år været ringe tilslutning til herre træningen, så måske skulle herrerne sætte sig ned og finde ud af om der skal være herre håndbold i Hundested Håndboldklub. Træner for den nye sæson er ikke fundet.

Igen i år sender vi 2 hold til Påskecup i Hillerød, held og lykke med det

I denne sæson har vi flyttet ”cafeteriaet” op i hallen, det har været en succes og måske også lettere at bemande.

I år indstillede HHK Heidi Ahmt til Halsnæs Kommunes Ildsjæle pris, den fik hun, endnu engang stort tillykke til Heidi med denne hæder.

En stor tak til trænere og holdledere for det store arbejde I gør i klubben.

Her til sidst vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde, de frivillige i cafeteriaet, hallens personale, sponsorer og alle forældre som støtter op om klubben.

Formand Hundested Håndboldklub

Carsten Corneliussen

Referat af generalforsamling Hundested HK d. 7. April 2017

 
1. Valg af dirigent
Peter Byrgesen valgt 
Generalforsamling er varslet rettidigt
 
2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning. Beretningen lægges på foreningens hjemmeside.
Beretningen godkendt af generalforsamlingen
 
3. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet fremlagt for generalforsamlingen og godkendt.
 
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag om, at der laves aktivitetsplaner i stedet for budget.
En lang debat, hvor man ikke ønsker at begrænse bestyrelsen.
Man har ønske om at engagere flere medlemmer og gerne forældre i forhold til foreningens retning.
Bestyrelsen lægger en plan for planlægning af Aktivitetsplaner for 2018, som lægges ud til orientering. Det kunne indeholde forældremøder, visionsarbejdet mv.
Forslaget godkendt.
 
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Vedtaget
 
6. Godkendelse af budget
Forslag om, at vi laver en dag lige som pigeraketten i fodbold for ungdomsspillerne.
Forslag om en overnatning for håndboldspillerne lige som gymnastikkens springweekend med input fra seniorspillerne.
Vi skal arbejde mere for at få knyttet forældrene tættere på. Det samme gælder i forhold til at få sammenhæng mellem seniorafdelingen og ungdomsafdelingen.
Vi vil lave en opstartsweekend for alle medlemmer af klubben i august/september.
Lidt mere forpligtende aftaler om, at deltagere på hold og evt forældre tager del i klubbens arrangementer
Lave uddelegring af de mere trivielle opgaver med dommerbord osv til holdene.
 
7. Valg af formand
Carsten Corneliussen genopstiller ikke
Natasha Rosendal valgt
 
8. Valg af kasserer i lige år
udgår
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tommy Frøslev genopstiller ikke, Henriette Svensson modtager genvalg, Natasha Rosendal valgt til formand.
 
Mads Nielsen valgt
Trine Rimmer Pedersen valgt
Henriette Svensson valgt
Ud over de valgte stillede Kasper Juhl, Sussi Rolsted Skov og Lone Lynggård også op
 
10. Valg af suppleanter
Dennis Jensen og Kim Pedersen modtager ikke genvalg

Kasper Juhl Valgt
Sussi Rolsted Valgt
 
11. Valg af revisor
Charlotte Vedel Bjerre Valgt
 
12. Valg af revisor suppleant
Heidi Hermansen Valgt
 
13. Eventuelt
Fremadrettet laver bestyrelsen en strategi i forhold til at få bredt ud, hvordan der søges hjælp facebooksiden og hjemmesiden bruges.
Der er endnu ikke aftale om alle trænesposter til kommende sæson.
En tak for Carstens mangeårige indsats som formand og bestyrelsesmedlem i Hundested HK.

 

Kære medlemmer

Vi forsøger igen i år at samle alle ungdomsspillere til et påskestævne.

Vi har valgt igen at tage til Hillerød Påske Cup.

I kan på klubbens facebookside se mere om turen.

­