­

Referat af generalforsamling Hundested HK Fredag d. 13. April 2018

 

1, Valg af dirigent

Carsten Corneliussen valgt.

Carsten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt

 

2. Formandens beretning

Beretningen læst op af Flemming Christensen, da Natascha Rosendal var fraværende på grund af sygdom.

Beretningen blev taget til efterretning med akklamation.

 

3. Regnskabsaflæggelse

Det reviderede regnskab omdelt.

Der er et samlet driftsunderskud på 75.366. 

Årsagerne er blandt andet, at der er blevet reguleret på tilskud fra folkeoplysningen, da der i 2014 skete en fejludbetaling - så mod en tidligere indtægt på 30.000 så har vi i stedet skullet aflevere omkring 10.000.

En sponsor som havde givet tilsagn om et sponsorat på 30.000 overholdt ikke aftalen. Det gør, at de samlede sponsorindtægter er faldet.

Der er en del debat og idéer omkring, hvordan vi øger sponsor indtægter.

Der er ekstra udgifter til hjemmesiden, da vi har haft en professionel til at gøre den klar til drift.

Kasserer opfordres til at reklamere og genoptage rekruttering af passive medlemmer.

 

4. Behandling af indkomne forslag

A. Vedtægtsændring. Bestyrelsen ønsker at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 5 medlemmer.

Vedtægtsændringen vedtaget enstemmigt.

I 2019 vælges de menige bestyrelsesmedlemmer, så to vælges for 2 år og en vælges for 1 år.

 

5 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag er:

Seniorer 1200 kr.

Fitness stiger fra 500 kr. Til 600 kr.

Ungdomsspillerne bliver kontingentfri (sponsorat fra Rema1000 dækker ungdomskontingentet)

 

6. Godkendelse af aktivitetsoversigt

Kassererens udkast til aktivitetsplan omdelt

Der opfordres til, at klubbens medlemmer deler opslag fra Hundested HK.

Vi skal undersøge om - vi kan opretholde de kommunale tilskud, hvis der ikke betales bare et symbolsk kontingentbeløb. Det skal fremgå af sponsorbeløbet, hvilke spilleres kontingenter det dækker, hvis man skal opretholde aktivitetstilskuddet.

Man kan give en gave i form af noget sportstøj for det symbolske kontingentbeløb

Frivillige hænder er velkomne til forskellige opgaver.

 

7. Valg af formand ulige år (udgår)

 

8. Valg af kasserer (lige år)  

Heidi Ahmt modtager genvalg

Heidi Ahmt genvalgt

 

9. Valg af et bestyrelsesmedlem 

Flemming Christensen modtager ikke genvalg

Punktet udgår som følge af vedtægtsændringen.

 

10. Valg af 2 suppleanter - 

Sussi Skov modtager ikke genvalg

Kasper Juhl modtager genvalg

 

Tine Aabank valgt med 22 stemmer

Kasper Juhl valgt med 14 stemmer

Nikolaj Nielsen ikke valgt med 13 stemmer

 

11. Valg af revisor

Charlotte Bjerre modtager genvalg

Charlotte Bjerre genvalgt

 

12. Valg af revisorsuppleant

Heidi Hermansen modtager genvalg

Heidi Hermansen genvalgt

 

13 Eventuelt

Bestyrelsen orienterer om, at der de påtænker at lave underudvalg, som kan være med til at støtte op om klubarbejdet. Hvis man har idéer til underudvalg eller ønsker at deltage i arbejdet så henvender man sig til bestyrelsen.

 

Dette års mini mix træner slår et slag for, at der er to, de påtager sig denne tjans til kommende sæson, da det er en forholdsvis krævende opgave. Bestyrelsen håber, at der til kommende sæson vil være bedre opbakning til tjanserne som ungdomstrænere.

 

Der ønskes en planche på tavlen om, hvilke bestyrelsesmedlemmer man skal henvende sig til, hvis man har spørgsmål eller gode idéer.

 

Carsten Corneliussen har meldt sig under fanerne som herrer træner til kommende sæson.

Kasper Juhl vil også gerne tage et hold til kommende sæson.

Der opfordres til, at medlemmer med en lille træner i maven lader træneren komme ud og deltage aktivt.

 

Bestyrelsen

Efterspørger idéer til hvor man kan annoncere efter hjælpere. Det forslås, at man opretter en facebookside for de som vil deltage med frivilligt arbejde.

 

Venlig hilsen

Tommy Frøslev
Byrådsmedlem

­