­

 Referat af generalforsamling 26. marts 2019

 

Referat af generalforsamlingen Hundested HK

Tirsdag d. 26. marts 2019

1, Valg af dirigent

Tommy Frøslev valgt

Tommy konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt

Dirigenten gør opmærksom på at der skal udpeges 2 stemmetællere inden generalforsamlingen starter, stemmetællerne må ikke sidde i bestyrelsen og de må ikke stille op til andre poster. Christina Bundgård og Dan bliver valgt.

2, Formandens beretning

Beretning af Natasha Rosendal

Beretningen blev modtaget med klapsalver

Der bliver stillet spørgsmål til aldersgruppen for trilletrolle holdet, om den evt. skal sænkes, det er dog ikke et ønske fra trænerne, da det vil være udfordrende at gøre træningen sjov for alle, hvis aldersspændet bliver for stort.

Der bliver spurgt om det er muligt at indkøbe flere bolde til trilletrolle holdet, og mere tøj til seniorerne, da flere af spillerne er udfordret i forhold til størrelserne på det nuværende tøj.

3, Regnskabsaflæggelse

Det reviderede regnskab omdelt

Der er et samlet driftsoverskud på 41.515,46 hvilket er en væsentlig forbedring fra året før hvor der var et underskud på 75.366.

Årsagen er blandt andet at alle seniorer og ungdomsspillere, i modsætning til tidligere år, har betalt kontingent. Dette er effektueret ved at lave retningslinjer omkring, at man ikke kan spille kampe hvis man ikke har betalt kontingent.

Trænerudgifter er faldet markant fra 54.700 i 2018 til 7.000 i 2019, hvilket skyldes at der endnu ikke er aftalt betaling med alle de nuværende trænere. Honorar til trænerne vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Der har været store udgifter til bøder grundet et uge18 pigehold som udeblev fra flere kampe, hvorefter holdet blev trukket, de bøder inkl. 4 røde kort, løb op i 5640,24kr.

Der har været et tab på 30.000 grundet et sponsorat, som blev bogført i 2018, men som aldrig blev betalt. Havde der ikke været denne afskrivning havde det samlede overskud været på 71,515,46.

4, Behandling af indkommende forslag

5, Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag er:

Ung-seniorer: 800kr

Seniorer: 1200kr

Fitness: 600kr

Ungdomsspillere: 300kr

Der bliver stillet spørgsmål til om der skal være forskel på kontingentet hos herrer spillerne,

og om der skal være mindre forskel på kontingentet til fitness og seniorspillerne, nuværende er der en forskel på 600kr. Det foreslås at fitnesskontingent ændres til 800kr og seniorerne til 1000kr, så forskellen kun bliver 200kr.

Der bliver ved afstemning vedtaget at kontingentet ændres til:

Seniorer: 1000kr

Fitness: 800kr

Ungdomsspillere: 300kr

6, Godkendelse af aktivitetsoversigt

Kassererens udkast til aktivitetsplan omdelt.

Igen i næste sæson inviteres håndboldkaravanen, da det var været en stor succes i denne sæson.

Det foreslår at ungdomsspillerne skal tilmeldes vinterturnering. Ungdomsholdene får tilskud til op til to stævner.

Der skal bruges en del penge på materiel, og der snakkes om at passe bedre på det som klubben allerede har. Der skal løbende indkøbes isposer, tape osv. Der skal købes nye bolde til trilletrolle, minimix og uge 10. Uge 14(15)-pigerne skal til at bruge damebolde så dem skal der købes flere af. Der er søgt penge i DIF til en pige-camp i håb om at få flere piger til klubben, ca. 11-15år. Der er givet tilsagn om at klubben får de søgte midler, som er 5000kr.

Der skal afsættes penge på trænere og dommerkurser.

Det forslås at man arrangerer flere turneringer og håndboldturer, fx i udlandet, både for ungdomsholdene og seniorer. Det vil indebære en del egenbetalinger da klubben ikke har midler til at betale dette. Det foreslås at samle penge ind til disse aktiviteter, fx ved at seniorerne sælger lodder på samme fod som ungdomsspillerne har gjort, eller at man undersøger om man kan lave arbejde lokalt, eller hjælpe ved arrangementer og lig.

Hvis disse forslag skal realiseres, vil det kræve flere frivillige hænder i klubben.

7, Valg af formand (ulige år)

Natasha Rosendal modtager genvalg

8, Valg kasserer (lige år) UDGÅR

9, Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

Hvem der skal sidde henholdsvis 1 og 2 år bliver valgt til næste bestyrelsesmøde.

Mads Nielsen, Trine Rimmer Pedersen og Henriette Louise Svendsson er på valg.

Henriette Louise Svendsson ønsker ikke genvalg,

Mads Nielsen ønsker genvalg

Trine Rimmer Pedersen ønsker genvalg.

Tine Aabank, Nikolaj Nielsen og Ulrik Bonde stiller op til bestyrelsen.

Efter afstemning bliver Mads Nielsen, Tine Aabank og Nikolaj Nielsen valgt ind i bestyrelsen.

10, Valg af 2 suppleanter

Tine Aabank modtager ikke genvalg da hun er blevet valgt ind i bestyrrelsen

Trine og Ulrik stiller op som suppleanter, de bliver enstemmigt valgt ind.

11, Valg af revisor 

Charlotte Bjerre modtager genvalg

Charlotte Bjerre genvalgt

12, Valg af revisorsuppleant

Heidi Hermansen modtager genvalg

Heidi Hermansen genvalgt

13, Eventuelt

Der er forslag om en fastelavnsfest, som ikke kun er for klubmedlemmer, men for alle unge så det er en mulighed for at få nye medlemmer til klubben, dette skal gøres i forbindelse med en træningsdag/aften.

Man ønsker fra bestyrelsens side at søge om nye haltider til næste sæson, så der bliver mere træningstid til især børneholdene, som har været meget udfordret i forhold til kun at have en halv bane når de træner. Det foreslås at ungdomsholdene, som ikke bruger harpiks, kan bruge en af de mindre haller.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge om det er muligt at få andre træningstider til næste sæson, de nye træningstider bliver offentliggjort så snart de er vedtaget.

Der spørges til hvad der skal ske med de tre damehold. Skal der stadig være tre hold, hvem skal træne dem, og skal de træne sammen eller hver for sig. Hvis dameholdene bliver slået sammen til et, skal de potentielt have 2 træningstider, hvis det er tilfældet, skal de betale samme kontingent som herrespillerne.

­